الكتاب الذي أتى حرفياً من خارج هذا العالم. حمله واقرأه لنفسك!

الحركة الرئيلية

Italiani [ Italian e-books ]

 facebook  google ReTweet
متوفّر في غلاف ورقي

La Meditazione Sensuale

La Meditazione Sensuale costituisce il “manuale d’istruzione” che gli Elohim ci hanno affi dato per insegnarci a servirci delle possibilità armonizzatrici della nostra mente. Essi hanno creato il cervello umano e conoscono perfettamente il modo per utilizzare tutto il suo enorme potenziale.
الباعث: Rael
الحجم: 897.78 كيلوبايت
التحميلات: 4320